Rezultate finale concurs iulie 2020

Rezultate concurs proba interviu

Rezultate concurs proba scrisa

Anunţ angajare personal Asociația GAL Mara-Gutâi

Anunţ angajare personal Asociația GAL Mara-Gutâi

 Data publicãrii:  10.07.2020

 Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Mara-Gutâi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului de Expert pentru evaluare, monitorizare şi control

 Denumirea postului: Expert pentru evaluare, monitorizare şi control, cod 241263 conform Clasificării ocupațiilor din România.

 1. Norma: jumãtate de normã, 4 ore/zi. Activitatea se va desfășura la sediul asociației, din comuna Ocna Șugatag, strada Unirii, nr. 66, județul Maramureș.
 1. Durata: Contract de muncă pe perioadă determinată de 6 luni, cu posibilitate de prelungire
4. Condiții generale:
Pentru a ocupa un post contractual, candidatul trebuie sã îndeplinească următoarele condiţii:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs în conformitate cu fişa postului;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Pregătirea şi experienţa:

-Studii superioare finalizate cu diplomă de licență;

-Studiile de specialitate: ştiinţe inginereşti/ştiinţe sociale (economice, juridice sau administrative) constituie avantaj;

-Capacitatea de a utiliza calculatorul Operare PC (programe, nivel): Windows Microsoft (Word, Powerpoint, Excell) MS Office, Outlook Express,  alte programe informatice în funcţie de nevoile postului şi organizație;

-Capacitate de asimilare, organizare şi disciplina în muncã, inițiativa, simțul responsabilității;

-Diplome/Certificate de specialitate în domeniile managementului proiectului, dezvoltare rurală, achiziții publice, diplome care corespund cerințelor postului.

Cunoştinţe în legătură cu domeniul muncii:

-Abordarea LEADER la nivel european si naţional; -Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; -Legislaţie specifică proiectelor de investiţii; -Regulamentele Europene pentru programarea 2014-2020;-Principiile fondurilor europene;-Legislaţie specifică construcţiilor;

-Cunoştinţe despre managementul proiectelor;-Cunoştinţe despre proiectare.

 

 1. Responsabilităţi și sarcini:

-Întocmeşte Regulamentul de evaluare şi selecţie a proiectelor şi supravegheazã aplicarea prevederilor acestuia;

-Propune modificãri ale Regulamentului de evaluare şi selecţie a proiectelor;

-Întocmeşte Ghiduri ale solicitantului şi  Fişe de evaluare pentru mãsuri din cadrul SDL;

-Contribuie la lansarea apelurilor de selecție proiecte;

-Sprijinã solicitanții de proiecte;

-Efectueazã verificarea proiectelor depuse la GAL din punct de vedere al conformității,  eligibilităţii şi a criteriilor de selecție;

-Efectueazã vizite în teren la proiectele depuse la GAL;

-Verificã dosarele de cerere de platã ale beneficiarilor depuse la GAL din punct de vedere al conformitãţii, dacã este cazul;

-Întocmirea solicitărilor de informații suplimentare pentru proiectele depuse la GAL;

-Întocmirea şi transmiterea notificărilor cãtre solicitanţii proiectelor depuse la GAL asupra rezultatelor procesului de evaluare şi de selecție;

-Comunică cu solicitanţii;

-Depune proiectele selectate de GAL la AFIR pentru evaluare şi finanţare;

-Participă la elaborarea indicatorilor de monitorizare ai măsurilor din SDL;

-Întocmeşte dosarele de modificare a SDL;

-Concepe un sistem informatic de colectare, înregistrare, stocare şi păstrare a informaţiilor statistice referitoare la implementarea măsurilor SDL;

-Asigură analiza datelor statistice de monitorizare în vederea întocmirii rapoartelor anuale de progres şi informării membrilor Consiliului Director;

-Asigură întocmirea de rapoarte de monitorizare și analize necesare pentru urmărirea stadiului implementării şi a progresului SDL;

-Monitorizarea implementãrii SDL;

-Verificã realizarea investiţiilor şi a cheltuielilor declarate, atât sub aspect material (control fizic), cât şi sub aspect documentar (control administrativ) pentru proiectele selectate de GAL;

-Centralizeazã lunar evoluția activităților la punctele de implementare a proiectelor finanțate prin programul LEADER  pe teritoriul GAL si urmărește evoluția contractelor încheiate din punct de vedere al desfãşurãrii lucrãrilor;

-În funcţie de activitatea curentã a GAL, salariatul va îndeplini orice alte sarcini dispuse de către conducere, corespunzător competenţelor sale profesionale.

 1. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
 • Scrisoare de intenţie;
 • CV Europass, semnat pe fiecare pagină şi datat;
 • Acte de studii (diplome, certificate – copii conforme cu originalul+ original pentru conformitate);
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • Recomandări;
 • Act de identitate/CI, în copie + original;
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

Dosarele se depun la sediul Asociaţiei GAL Mara-Gutâi din comuna Ocna Șugatag, strada Unirii, nr. 66, județul Maramureș, pânã în data de 22.07.2020, între orele 09.00-12.00.

Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare!

 

 1. Calendarul concursului:

Concursul se va organiza la sediul Asociației, conform calendarului următor:

 

Etapa 1: Publicarea anunţului

Anunţul de angajare va fi postat în data de 10 iulie 2020 pe site-ul GAL, la sediul GAL şi prin publicarea pe site-ul maramedia.ro.

 

Etapa 2: Depunerea candidaturilor

Perioada: 13-22 iulie 2020, între orele 09.00-12.00.

Dosarele se depun la sediul Asociaţiei GAL Mara-Gutâi din comuna Ocna Șugatag, strada Unirii, nr. 66, județul Maramureș, pânã în data de 22.07.2020.

Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare!

Evaluarea dosarelor de candidaturã: 22.07.2020

 

Etapa 3: Proba scrisã

Candidații care au depus dosare complete și conforme vor fi contactați în vederea susținerii probelor.

Candidații vor susține o probã scrisã care va cuprinde 20 întrebări din tematica afișată. Timpul alocat acestei probe este de 60 de minute.

După susținerea probei scrise, lucrările vor fi evaluate şi notate de către membrii comisiei de recrutare. Candidații notați cu note peste 7 (şapte) vor fi declarați admiși şi vor susține proba interviului.

Data: 23.07.2020, ora 10:00, la sediul GAL.

Afişarea rezultatelor la proba scrisã: 23.07.2020.

23.07.2020: Depunerea contestaţiilor la proba scrisã, între orele 14-15.

24.07.2020: Afişarea rezultatului la contestaţiile depuse

 

Etapa 4: Proba Interviu

Interviul va fi realizat de cãtre comisia de recrutare.

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Interviul se realizează pe baza criteriilor de evaluare, cum ar fi: a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; b) capacitatea de analiză şi sinteză; c) motivaţia candidatului; d) comportamentul în situaţiile de criză;

Proba Interviului de angajare va avea loc în data de 27.07.2020,  începând cu ora 10:00, la sediul GAL. Candidații notați cu note peste 7 (şapte) vor fi declarați admiși.

Afişarea rezultatelor la proba interviu: 27.07.2020.

27.07.2020: Depunerea contestaţiilor la proba scrisã, între orele 14-15.

28.07.2020:Afişarea rezultatului la contestaţiile depuse

Etapa 5: Publicarea rezultatelor finale

Data: 28.07.2020

       Prin postare pe site-ul GAL şi afişare la sediu

Va fi selectat candidatul cu nota cea mai mare, obţinutã ca medie aritmeticã între cele douã                          probe.

La punctaje egale, are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de recrutare va decide asupra candidatului câştigător.

 1. Bibliografie:
 • Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Mara-Gutâi 2014-2020, disponibilă pe site-ul www. gal-maragutai.ro;
 • Ghidul Solicitantului pentru Submăsura 19.4, disponibil pe site-ul AFIR;
 • PNDR 2014 – 2020, cu accent pe Măsura 19 – LEADER;
 • Ghidul Solicitantului pentru Submăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, disponibil pe site-ul AFIR;
 • Managementul proiectelor

Pentru informații suplimentare, sunați la 0262.330.114.

Fisa postului Expert pentru evaluare, monitorizare şi control

Data publicãrii:  14.11.2018

Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Mara-Gutâi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului de Responsabil financiar

 1. Denumirea postului: Responsabil financiar, cod 121124 conform Clasificării ocupațiilor din România.
 2. Norma: jumãtate de normã, 4 ore/zi. Activitatea se va desfășura la sediul asociației, din comuna Ocna Șugatag, strada Unirii, nr. 66, județul Maramureș.
 3. DurataContract de muncă peperioadă determinată de 12 luni, cu posibilitate de prelungire
 4. Condiții generale:

Pentru a ocupa un post contractual, candidatul trebuie sã îndeplinească următoarele condiţii: 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs în conformitate cu fişa postului; 
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 1. Pregătirea şi experienţa:
  -Studii superioare economice;
  -Cunoştinţe de operare pe calculator- Operare PC (programe, nivel): Windows Microsoft (Word, Powerpoint, Excell), MS Office, Outlook Express,  alte programe informatice în funcţie de nevoile organizației; 
  -Capacitate de asimilare, organizare şi disciplina în muncã, inițiativa, simțul responsabilității;
  -Cunoaşterea unei limbi străine constituie un avantaj;
  -Diplome/Certificate de specialitate în domeniile managementului proiectului, dezvoltare rurală, achiziții publice, diplome care corespund cerințelor postului.

Cunoştinţe în legătură cu domeniul muncii:
-Politica Agricolă Comună; -Abordarea LEADER la nivel european si naţional; -Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; -Legislaţie specifică proiectelor de investiţii; -Principiile fondurilor europene; -Regulamentele Europene pentru programarea 2014-2020;
-Managementul Ciclului de Proiect;
-Cunoştinţe despre managementul resurselor umane.

 1. Responsabilităţi și sarcini:
  -Coordonarea activităților necesare pentru o bunã desfășurare a serviciului financiar-contabil al proiectului;
  -Completarea şi/sau predarea la semnare a documentelor financiare; 
  -Relaționarea cu banca şi trezoreria;
  -Raportarea financiarã către manager, finanțatori şi parteneri;
  -Oferã date necesare pentru Managementul financiar al proiectului;
  -Monitorizarea, evaluarea şi controlul implementãrii SDL; 
  -Participã la întocmirea dosarelor de modificare a SDL;
  -Elaborarea bugetului anual;
  -Efectueazã verificarea proiectelor depuse la GAL din punct de vedere al conformității,  eligibilității şi a criteriilor de selecție, dacã este cazul;
  -Verificã dosarele de cerere de platã ale beneficiarilor depuse la GAL din punct de vedere al conformitãţii; 
  -Întocmirea şi depunerea cererilor de platã pentru proiectul de funcționare al GAL;
  -Întocmirea deciziilor de platã pentru cheltuielile GAL şi depunerea spre avizare de cãtre Manager;
  -Întocmirea proceselor verbale de recepţie de bunuri/servicii pentru funcţionarea GAL;
  -Întocmirea pontajului pentru angajaţii GAL şi evidenţa concediilor;
  -Efectuarea plãţilor online pentru cheltuielile GAL;
  -Organizarea arhivei pentru documentele financiare şi contabile;

Activitãţi zilnice:
-Preluarea documentelor justificative pentru registrul de casã;
-Înregistrarea facturilor, devizelor financiare pentru bunuri/servicii;
-Înregistrarea operațiunilor bancare efectuate;
-Organizarea documentelor pe dosare;
-Completarea documentelor de platã şi/sau predarea lor pentru semnat de către Manager;
-Predarea şi ridicarea de documente din bancã şi trezorerie;

Activitãţi sãptãmânale:
-Efectuare operațiuni bancare;
-Calcularea necesarului de numerar pentru plãţile din sãptãmâna următoare şi discutarea lor cu Managerul;

Activitãţi lunare:
-Defalcarea costurilor lunare pe categorii şi monitorizarea lor;
-Întocmeşte şi administrează procesul de recuperare TVA;
-Avizare plãţi şi State de platã;
-Întocmirea raportului financiar lunar;
-Pontajul angajaților;

Activitãţi ocazionale:
-Întocmire documentație pentru Cotizația membrilor GAL, Donații, fonduri de susținere a activității organizației de la primãrii şi Consiliul Județean, etc.
-Informare angajați şi viitori angajați asupra salarizării, a drepturilor şi obligațiilor bănești;
-Angajare -Întocmire dosar de angajare;
-Adeverinţe de muncã pentru angajaţii GAL, la cererea acestora;
-Participã la cursurile de formare şi întâlniri de lucru din cadrul FNGAL şi RNDR;

Activitãţi trimestriale:
-Întocmirea unui raport financiar trimestrial defalcat pe programe şi costuri;
-Întocmirea dosarului pentru recuperarea de TVA;
-Analiza liniilor bugetare, propuneri pentru ajustări bugetare, realocări bugetare;

Activitãţi anuale:
-Întocmirea bugetului pe anul care a trecut şi a celui estimativ pe anul care va urma;
-Instrumente de lucru: Fisa postului; Codul fiscal; Regulamente financiar contabile;  Proceduri şi condiții de finanțare; Tipizate specifice activității de contabilitate; Formulare standard de raportare financiară
-În funcţie de activitatea curentã a GAL, salariatul va îndeplini orice alte sarcini dispuse de către conducere, corespunzător competenţelor sale profesionale.

 1. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
  • Scrisoare de intenţie;
  • CV Europass, semnat pe fiecare pagină şi datat;
  • Acte de studii (diplome, certificate – copii conforme cu originalul+ original pentru conformitate);
  • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • Recomandări;
  • Act de identitate/CI, în copie + original;
  • Certificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • Cazierul judiciar;
  • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

Dosarele se depun la sediul Asociaţiei GAL Mara-Gutâi din comuna Ocna Șugatag, strada Unirii, nr. 66, județul Maramureș, pânã în data de 22.11.2018, între orele 09.00-12.00.

Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare!

 1. Calendarul concursului:

  Concursul se va organiza la sediul Asociației, conform calendarului următor:

Etapa 1: Publicarea anunţului
Anunţul de angajare va fi postat în data de 14 noiembrie 2018, pe site-ul GAL, la sediul GAL şi prin publicarea la TV Sighet.

Etapa 2: Depunerea candidaturilor
Perioada: 14-22 noiembrie 2018, între orele 09.00-12.00.
Dosarele se depun la sediul Asociaţiei GAL Mara-Gutâi din comuna Ocna Șugatag, strada Unirii, nr. 66, județul Maramureș, pânã în data de 22.11.2018.

Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare!

Evaluarea dosarelor de candidaturã: 23.11.2018.

Etapa 3: Proba scrisã
Candidații care au depus dosare complete și conforme vor fi contactați în vederea susținerii probelor.
Candidații vor susține o probã scrisã care va cuprinde 20 întrebări din tematica afișată. Timpul alocat acestei probe este de 60 de minute. 
După susținerea probei scrise, lucrările vor fi evaluate şi notate de către membrii comisiei de recrutare. Candidații notați cu note peste 7 (şapte) vor fi declarați admiși şi vor susține proba interviului.
Data: 26.11.2018, ora 10:00, la sediul GAL.
Afişarea rezultatelor la proba scrisã: 26.11.2018.
26.11.2018: Depunerea contestaţiilor la proba scrisã, între orele 14-15.
27.11.2018 Afişarea rezultatului la contestaţiile depuse

Etapa 4: Proba Interviu
Interviul va fi realizat de cãtre comisia de recrutare.
În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.
Interviul se realizează pe baza criteriilor de evaluare, cum ar fi: a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; b) capacitatea de analiză şi sinteză; c) motivaţia candidatului; d) comportamentul în situaţiile de criză;
Proba Interviului de angajare va avea loc în data de 28.11.2018,  începând cu ora 10:00, la sediul GAL. Candidații notați cu note peste 7 (şapte) vor fi declarați admiși.
Afişarea rezultatelor la proba interviu: 28.11.2018.
28.11.2018: Depunerea contestaţiilor la proba scrisã, între orele 14-15.
29.11.2018 Afişarea rezultatului la contestaţiile depuse

Etapa 5: Publicarea rezultatelor finale
Data: 29.11.2018
Prin postare pe site-ul GAL şi afişare la sediu
Va fi selectat candidatul cu nota cea mai mare, obţinutã ca medie aritmeticã între cele douã                          probe.
La punctaje egale, are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de recrutare va decide asupra candidatului câştigător.

Bibliografie:

 • Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Mara-Gutâi 2014-2020, disponibilă pe site-ul www. gal-maragutai.ro;
 • Ghidul Solicitantului  pentru Submăsura 19.4, disponibil pe site-ul AFIR;
 • PNDR 2014 – 2020, cu accent pe Măsura 19 – LEADER;
 • Ghidul Solicitantului  pentru Submăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, disponibil pe site-ul AFIR;
 • Managementul proiectelor;

Pentru informații suplimentare, sunați la 0262.330.114.

IMPORTANT!!!

Se prelungeste perioada de depunere a dosarelor de candidatura pentru ocuparea postului de Expert evaluare, monitorizare şi control, pana in data de 20.09.2017 ora 14:00.

Anunţ angajare personal Asociația GAL Mara-Gutâi

Data publicãrii:  12.09.2017

Asociația Grupul de Acțiune Locală Mara-Gutâi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului de Expert pentru evaluare, monitorizare şi control

 1. Denumirea postului: Expert pentru evaluare, monitorizare şi control,  cod COR 241263
 2. Norma: întreagã, 8 ore/zi. Activitatea se va desfășura la sediul asociației, din comuna Giuleşti, nr. 111, jud. Maramureş.
 3. Durata: Contract de muncă pe perioadă determinată de 24 luni
 4. Condiții generale: Pentru a ocupa un post contractual, candidatul trebuie sã îndeplinească următoarele condiţii: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs în conformitate cu fişa postului; g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 5. Pregătirea şi experienţa:
  -Studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
  -Capacitatea de a utiliza calculatorul Operare PC (programe, nivel): Windows Microsoft (Word, Powerpoint, Excell) MS Office, Outlook Express,  alte programe informatice în funcţie de nevoile postului şi organizație;
  -Capacitate de asimilare, organizare şi disciplina în muncã, inițiativa, simțul responsabilității;
  -Diplome/Certificate de specialitate în domeniile managementului proiectului, dezvoltare rurală, achiziții publice, diplome care corespund cerințelor postului.

Cunoştinţe în legătură cu domeniul muncii:
-Abordarea LEADER la nivel european si naţional; -Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; -Legislaţie specifică proiectelor de investiţii; -Regulamentele Europene pentru programarea 2014-2020;-Principiile fondurilor europene;-Legislaţie specifică construcţiilor;
-Cunoştinţe despre managementul proiectelor;-Cunoştinţe despre proiectare.

 1. Responsabilităţi și sarcini:
  -Întocmeşte Regulamentul de evaluare şi selecţie a proiectelor şi supravegheazã aplicarea prevederilor acestuia;
  -Propune modificãri ale Regulamentului de evaluare şi selecţie a proiectelor;
  -Întocmeşte Ghiduri ale solicitantului şi  Fişe de evaluare pentru mãsuri din cadrul SDL;
  -Contribuie la lansarea apelurilor de selecție proiecte;
  -Sprijinã solicitanții de proiecte;
  -Efectueazã verificarea proiectelor depuse la GAL din punct de vedere al conformității,  eligibilităţii şi a criteriilor de selecție;
  -Efectueazã vizite în teren la proiectele depuse la GAL;
  -Verificã dosarele de cerere de platã ale beneficiarilor depuse la GAL din punct de vedere al conformitãţii, dacã este cazul;
  -Întocmirea solicitărilor de informații suplimentare pentru proiectele depuse la GAL;
  -Întocmirea şi transmiterea notificărilor cãtre solicitanţii proiectelor depuse la GAL asupra rezultatelor procesului de evaluare şi de selecție;
  -Comunică cu solicitanţii;
  -Depune proiectele selectate de GAL la AFIR pentru evaluare şi finanţare;
  -Participă la elaborarea indicatorilor de monitorizare ai măsurilor din SDL;
  -Întocmeşte dosarele de modificare a SDL;
  -Concepe un sistem informatic de colectare, înregistrare, stocare şi păstrare a informaţiilor statistice referitoare la implementarea măsurilor SDL;
  -Asigură analiza datelor statistice de monitorizare în vederea întocmirii rapoartelor anuale de progres şi informării membrilor Consiliului Director;
  -Asigură întocmirea de rapoarte de monitorizare și analize necesare pentru urmărirea stadiului implementării şi a progresului SDL;
  -Monitorizarea implementãrii SDL;
  -Verificã realizarea investiţiilor şi a cheltuielilor declarate, atât sub aspect material (control fizic), cât şi sub aspect documentar (control administrativ) pentru proiectele selectate de GAL;
  -Centralizeazã lunar evoluția activităților la punctele de implementare a proiectelor finanțate prin programul LEADER  pe teritoriul GAL si urmărește evoluția contractelor încheiate din punct de vedere al desfãşurãrii lucrãrilor;
  -În funcţie de activitatea curentã a GAL, salariatul va îndeplini orice alte sarcini dispuse de către conducere, corespunzător competenţelor sale profesionale.
 2. Calendarul concursului:

  Concursul se va organiza la sediul Asociației, conform calendarului următor:

Etapa 1: Publicarea anunţului
Data publicãrii: 12.09.2017

Etapa 2: Depunerea candidaturilor:
Dosarele se depun la sediul Asociaţiei GAL Mara-Gutâi din comuna Giuleşti, nr. 111, jud. Maramureş, pânã în data de 19.09. 2017, între orele 09.00-11.00.

Pentru depunerea candidaturii, fiecare candidat va transmite următoarele documente:

 • Scrisoare de intenţie;
 • CV Europass, semnat pe fiecare pagină şi datat ;
 • Acte de studii (diplome, certificate – copii conforme cu originalul+ original pentru conformitate);
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • Recomandări;
 • Act de identitate/CI, în copie + original ;
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.           

ATENȚIE! Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare! 
Evaluarea dosarelor de candidaturã: 19.09.2017
Etapa 3: Proba scrisã

Candidații care au depus dosare complete și conforme vor fi contactați în vederea susținerii probelor.

Proba scrisă pentru angajare va avea loc în data de 22 septembrie 2017, începând cu ora 10:00, la sediul GAL.

Bibliografia pentru proba scrisă:

 • Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Mara-Gutâi 2014-2020, disponibilă pe site-ul www. gal-maragutai.ro;
 • PNDR 2014 – 2020, cu accent pe Măsura 19 – LEADER;
 • Ghidul Solicitantului  pentru Submăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, disponibil pe site-ul AFIR;

Candidații vor susține o probã scrisã care va cuprinde 20 întrebări din tematica afișată. Timpul alocat acestei probe este de 60 de minute.

După susținerea probei scrise, lucrările vor fi evaluate şi notate de către membrii comisiei de recrutare. Candidații notați cu note peste 7 (şapte) vor fi declarați admiși şi vor susține proba interviului.

Afişarea rezultatelor la proba scrisã: 22 septembrie 2017

25.09.2017: Depunerea contestaţiilor la proba scrisã, între orele 08-10.
Afişarea rezultatului la contestaţiile depuse

Etapa 4: Proba Interviu

Bibliografia pentru proba interviu: 
-Abordarea LEADER la nivel european şi naţional; -Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; -Legislaţie specifică proiectelor de investiţii; -Principiile fondurilor europene;
-Regulamentele Europene pentru programarea 2014-2020; -Managementul proiectelor; -Proiectare.

Proba Interviului de angajare va avea loc în data de 26 septembrie 2017, începând cu ora 10:00, la sediul GAL. 
Interviul va fi realizat de cãtre comisia de recrutare.

Candidații care vor obține minim nota 7:00 la interviu vor fi declarați admiși, fiind selectat pentru ocuparea postului candidatul cu nota cea mai mare.

Afişarea rezultatelor la proba interviu: 26 septembrie 2017

26.09.2017: Depunerea contestaţiilor la proba interviu
27.09.2017: Soluţionarea contestaţiilor şi Afişarea rezultatului la contestaţiile depuse
Etapa 5: Publicarea rezultatelor
Data: 28 septembrie 2017
Rezultatele finale se vor afișa la sediul GAL şi vor fi postate pe site-ul asociației, în data de 28 septembrie 2017.
Pentru informații suplimentare sunați la 0262.330.114.
Fişa postului Expert pentru evaluare, monitorizare şi control

Concurs angajare august 2017

Anunţ angajare Animator publicat în data de 12 decembrie 2016

Asociația « Grupul de Acțiune Locală Mara-Gutâi » anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului de ANIMATOR

 • Denumirea postului: Animator, cod COR: 341204 Facilitator de dezvoltare comunitara

 

 1. Durata: Contract de muncă pe perioadă determinată de maxim 3 ani

  3. Pregătirea şi experienţa:
  -Studii medii sau superioare; -Capacitatea de a utiliza calculatorul Operare PC (programe, nivel): Windows Microsoft (Word, Powerpoint, Excell) MS Office, Outlook Express,  alte programe informatice in funcţie de nevoile postului si organizație;
  -Capacitate de asimilare, organizare şi disciplina în muncã, inițiativã, simțul responsabilității; 
  Cunostinţe în legătură cu domeniul muncii:
  -Abordarea LEADER la nivel european şi naţional; -Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; -Principiile fondurilor europene; -Regulamentele Europene pentru programarea 2014-2020;
  Aptitudini şi competenţe specifice:
  -Aptitudini şi competenţe de comunicare socialã;
  -Aptitudini şi competenţe în gestionarea şi coordonarea acțiunilor locale;
  -Aptitudini şi competenţe în gãsirea de soluţii la nevoile şi problemele comunitãţii;

  4.  Responsabilităţi și sarcini:
  -Este responsabil de atingerea scopurilor Asociaţiei, în special pentru implementarea cu succes a activităţilor programului LEADER şi a celor legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL;
  -Construirea şi menţinerea încrederii reciproce în comunitate;
  -Asigurã interfața dintre factorii de decizie şi comunitățile locale;
  -Asistã membrii comunitãţii sã identifice nevoile, sã genereze soluții în conformitate cu prevederile SDL, sã analizeze problemele pe care le au, acordând o atenție specialã categoriilor marginalizate din comunitate;
  -Asigurã asistenţã în dezvoltarea şi implementarea proiectelor de cooperare;
  -Este funcţie suport pentru toţi ceilalţi angajaţi ai GAL;
  -Verificã dosarele de cerere de platã ale beneficiarilor depuse la GAL din punct de vedere al conformitãţii, dacã este cazul;
  -Monitorizeazã permanent schimbarea socialã şi noile informații sociale relevante despre teritoriul GAL Mara-Gutâi;
  -Elaborează planul de comunicare, informare şi promovare pentru implementarea SDL;
  -Faciliteazã comunicarea cu partenerii din proiect; 
  -Promoveazã direcțiile de dezvoltare strategicã ale GAL-ului specificate în SDL;
  -Formulează mesaje, pregătește şi prezintă materiale de comunicare;
  -Informare şi comunicare, şprijinirea cu informații în scopul elaborării de proiecte, lansarea apelului de proiecte, monitorizare;
  -Organizează şedinţe, întâlniri, conferinţe, seminarii, întâlniri, conferinţe, seminarii, grupuri de lucru;
  -Este responsabil de elaborarea şi diseminarea de Afișe, publicaţii, materiale referitoare la SDL;
  -Asigură activitatea de relaţii publice pentru problematica SDL; 
  -Diseminează informaţii clare şi cuprinzătoare cu referire la oportunităţile financiare şi promovează măsurile de finanţare din SDL; 
  -Asigură promovarea proiectului prin participarea la diverse manifestări; 
  -Întocmeşte comunicate de presă referitoare la SDL;
  -Gestioneazã informaţiile afişate pe site-ul GAL;
  -Înregistrează documentele emise şi primite de către organizaţie;
  -Efectueazã operațiuni de secretariat şi administrative;
  -Se ocupa de multiplicarea documentelor sau materialelor diverse;
  -Realizează documentaţia foto a activităților proiectului în vederea raportării;
  -Redactează corespondenţa simplă;
  -Asigură arhivarea şi păstrarea documentelor;
  -Se asigurã cã vor fi păstrate termenele fixate pentru activităţile prevăzute în planul de acţiune al proiectului;
  -Face propuneri de activitãţi pentru Rapoartele de activitate iniţiale anuale;
  -Planificarea şi coordonarea activității administrative, supravegherea utilizării raționale a resurselor şi a efectuării cheltuielilor de întreținere şi funcționare;
  -Aprovizionarea cu rechizite, papetărie şi alte materiale necesare pentru întreținere şi reparații necesare la GAL (exemplu echipamente tehnice şi IT);
  -Se ocupã de cazarea şi protocolul delegațiilor venite în organizație, dacã este cazul;
  -Asigurarea instruirii pe linie de Protecția Muncii şi Prevenirea şi Stingerea Incendiilor a personalului;
  -Participã la cursurile de formare şi întâlniri de lucru din cadrul RNDR şi FNGAL;
  -În funcţie de activitatea curentã a GAL, salariatul va îndeplini orice alte sarcini dispuse de către conducere, corespunzător competenţelor sale profesionale.

  Scrisoarea de intenţie şi CV-urile se depun la sediul Asociaţiei GAL Mara-Gutâi din comuna Vadu Izei, nr. 161/A  până în data de 20 decembrie 2016  sau se pot transmite pe adresele de e-mail: gal.maragutai@yahoo.com sau contact@gal-maragutai.ro.

Pentru informații suplimentare sunați la 0262.330.114