APEL DE SELECȚIE PROIECTE

Măsura M1/2A

 Dezvoltarea exploataţiilor agricole din teritoriul GAL Mara-Gutâi

 Data lansării Apelului de selecție: 22 DECEMBRIE 2017

Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura M1/2A Dezvoltarea exploataţiilor agricole din teritoriul GAL Mara-Gutâi

 Solicitanții eligibili pentru Măsura M1/2A:

Beneficiari direcţi :

 • Fermieri care operează agricol/pomicol cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • Forme asociative;
 • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;
 • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri;
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare).

Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile : Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic

Fondul disponibil pentru măsură: 159.986,00 Euro (sumã publicã nerambursabilã)

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de maxim 79.900 Euro (sumă nerambursabilă

Valoarea minimă eligibilã a unui proiect în cadrul acestei măsuri va fi de 10.000 Euro.

 Intensitatea sprijinului nerambursabil:

Rata sprijinului public nerambursabil (conform Fişei Măsurii) va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), cu 20 puncte procentuale suplimentare, cu condiția ca rata sprijinului combinat să nu depășească 90% în cazul:

 • Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);
 • Proiectelor integrate care implică acordarea de sprijin în cadrul mai multor măsuri;
 • Investițiilor colective sunt realizate de forme asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători sau parteneriate constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul parteneriatului european pentru inovare (PEI);
 • Investiții legate de operațiuni prevăzute la art. 28 si art. 29 din R (UE) nr. 1305/2013
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 22 Decembrie 2017-26 Ianuarie 2018

Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Giulești, nr. 111, județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 26 Ianuarie 2018.

Proiectele se depun de cãtre reprezentantul legal al solicitantului sau împuternicit al acestuia prin procurã notarialã.

Modelul Cererii de finanțare este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Măsura 1/2A și în Apelul de selecție, elaborate de GAL Mara-Gutâi, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau accesibile pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt detaliate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,  Criteriile de selecţie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor,  punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj sunt menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 1/2A și sunt disponibile pe  site-ul www.gal-maragutai.ro în momentul lansării Apelului de selectie.

Punctajul minim necesar pentru acceptarea unui proiect pe Măsura 1/2A este 10 puncte.

Solicitanții vor depune dosarul Cererii de Finantare în 2 exemplare, un original și o copie, fiecare dosar va avea anexată forma electronică. Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.  

 Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Giulești, nr. 111, județul Maramureş, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la numărul de telefon: 0262.330.114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com.

Varianta detaliată a Apelului de selecţie şi informaţii detaliate aferente mãsurii lansate sunt disponibile pe suport tipãrit la sediul GAL și pe site-ul GAL www.gal-maragutai.ro, secţiunea Apel de selecţie.

Documente Apel Mãsura M1/2A

 Apel de selecție – varianta simplificată

Apel de selecție – varianta detaliată

Close Menu