APEL DE SELECȚIE PROIECTE

Măsura M2/3A

Procesarea şi marketingul produselor agricole

 Data lansării Apelului de selecție: 22 DECEMBRIE 2017

Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura M2/3A Procesarea şi marketingul produselor agricole

Solicitanții eligibili pentru Măsura M2/3A:

Beneficiari direcţi :

  • Întreprinderi definite conform legislației naționale
  • Cooperative agricole (cooperative agricole de procesare a produselor agricole, cooperative agricole de servicii, înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. a și c, cu modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
  • Societăți cooperative agricole (societăţi cooperative de consum, societăţi cooperative de valorificare, societăţi cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, art.4, lit. b), c) și d) cu modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
  • Grup de producători (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor si organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările si modificările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

Solicitantul poate fi şi o entitate din afara teritoriului GAL, dar care va implementa proiectul pe teritoriul GAL Mara-Gutâi. Acesta trebuie să şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în teritoriul GAL, punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect trebuie să fie amplasate în teritoriul GAL Mara-Gutâi.

Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile : Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic

Fondul disponibil pentru măsură: 120.000 Euro (sumã publicã nerambursabilã)

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de maxim 120.000 euro (sumă nerambursabilă

Intensitatea sprijinului nerambursabil:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 %, cu condiția ca rata sprijinului combinat să nu depășească 90% în cazul: • Operațiunilor sprijinite în cadrul parteneriatului european pentru inovare (PEI) sau cele legate de o fuziune a unor organizații de producători

Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 22 Decembrie 2017-26 Ianuarie 2018

Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Giulești, nr. 111, județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 26 Ianuarie 2018.

Proiectele se depun de cãtre reprezentantul legal al solicitantului sau împuternicit al acestuia prin procurã notarialã.

Modelul Cererii de finanțare este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Măsura 2/3A și în Apelul de selecție, elaborate de GAL Mara-Gutâi, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau accesibile pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt detaliate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,  Criteriile de selecţie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor,  punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj sunt menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 2/3A și sunt disponibile pe  site-ul www.gal-maragutai.ro în momentul lansării Apelului de selectie.

Punctajul minim necesar pentru acceptarea unui proiect pe Măsura 2/3A este 10 puncte.

Solicitanții vor depune dosarul Cererii de Finantare în 2 exemplare, un original și o copie, fiecare dosar va avea anexată forma electronică. Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.  

Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Giulești, nr. 111, județul Maramureş, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la numărul de telefon: 0262.330.114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com.

Varianta detaliată a Apelului de selecţie şi informaţii detaliate aferente mãsurii lansate sunt disponibile pe suport tipãrit la sediul GAL și pe site-ul GAL www.gal-maragutai.ro, secţiunea Apel de selecţie.

Documente Apel  Mãsura M2/3A

 Apel de selecție – varianta simplificată

Apel de selecție – varianta detaliată

Close Menu