APEL DE SELECȚIE PROIECTE NR.2

Măsura 4/1A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

Data lansării Apelului de selecție: 30 octombrie 2017

Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura 4/1A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

Solicitanții eligibili pentru Măsura 4/1A:

Beneficiari direcți:

PARTENERIATE constituite în baza unui Acord de cooperare format din minim doi parteneri.

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).

Liderul  de  proiect  trebuie  sa  fie  o  entitate  care  nu  este obligatoriu sã fie înregistrat cu sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL.

Beneficiarii direcți își asumă crearea prin intermediul proiectului înființarea unei structuri asociative (de ex: Cooperativă agricolă; Grup de producători; ONG; Societate agricolă; Societate cooperativă agricolă, etc.)

Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile : Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic

Fondul disponibil pentru măsurã: 41.756 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 41.756 euro

Intensitatea sprijinului nerambursabil:

  • Intensitatea sprijinului va fi de 100%
  • Pentru costurile de funcționare ale rețelei se vor aloca maximum 20%.

Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 30 octombrie-29 noiembrie 2017

Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Giulești, nr. 111, județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 29 noiembrie 2017.

Modelul Cererii de finanțare este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru M4/1A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative și în Apelul de selecție, elaborate de GAL Mara-Gutâi, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau accesibile pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt detaliate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,  Criteriile de selectie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor,  punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj sunt menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 4/1A și sunt disponibile pe  site-ul www.gal-maragutai.ro în momentul lansării Apelului de selecţie.

Punctajul minim necesar pentru acceptarea unui proiect pe Măsura 4/1A este 20 puncte.

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul alocării disponibile.

Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro.

În cadrul Mãsurii 4/1A, în cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea acestora se va face descrescãtor în funcţie de numãrul de parteneri.

Solicitanții vor depune dosarul Cererii de Finantare în 2 exemplare, un original și o copie, fiecare dosar va avea anexată forma electronică. Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.  

Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Giulești, nr. 111, județul Maramureş, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la numărul de telefon: 0262.330.114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com.

Varianta detaliată a Apelului de selecţie este disponibilă pe suport tipãrit la sediul GAL și pe site-ul GAL www.gal-maragutai.ro, secţiunea Apel de selecţie.

Documente Apel nr. 2, Mãsura M4/1A

 Apel de selecție – varianta simplificată

Apel de selecție – varianta detaliată

Close Menu