APEL DE SELECȚIE PROIECTE NR.2

Măsura 8/6B

Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale

Grupul de Acţiune Locală Mara-Gutâi lansează a doua sesiune de cerere de proiecte aferente Mãsurii M8/6B Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale

 Data lansării Apelului de selecție: 29 iunie 2018

Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura 8/6B Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale

Solicitanții eligibili pentru Măsura M8/6B:

-ONG-uri care reprezintă interesele unor minorități/grupuri defavorizate, vulnerabile, cum ar fi rromi, tineri,  copii, femei   din teritoriul GAL

-Entități publice

-Solicitantul poate fi si o entitate din afara teritoriului GAL, dar care va implementa proiectul pe teritoriul GAL Mara-Gutâi

-GAL-ul, în condițiile în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul (cu aplicarea de măsuri de evitare a conflictului de interese)

-Parteneriate formate din autoritățile publice locale, ONG-uri, agenţi economici privaţi intreprinderi sociale

-Întreprinderile sociale

-Unități de cult

-Persoanele fizice autorizate în condiţiile legii;

-Agenți economici privați

Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile : Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic

Fondul disponibil nerambursabil alocat Mãsurii 8/6B pe sesiune (euro): 19.370 Euro

Suma  maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA: 9.685 Euro

 Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de:

-100% pentru investiții negeneratoare de venit

-100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică

– 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect

Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 29 iunie-31 iulie 2018

Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 31 iulie 2018.

 Modelul Cererii de finanțare este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru M8/6B Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale și în Apelul de selecție, elaborate de GAL Mara-Gutâi, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau accesibile pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt detaliate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,  Criteriile de selecţie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor,  punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj sunt menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 8/6B și sunt disponibile pe  site-ul www.gal-maragutai.ro în momentul lansării Apelului de selectie.

Punctajul minim necesar pentru acceptarea unui proiect pe Măsura 8/6B este 10 puncte.

Solicitanții vor depune dosarul Cererii de Finantare în 2 exemplare, un original și o copie, fiecare dosar va avea anexată forma electronică. Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.   

Informaţii suplimentare puteţi solicita la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, județul Maramureş, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la numărul de telefon: 0262.330.114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com.

Modelul de Declaraţie a beneficiarului prin care se angajează sa raporteze către GAL toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar se găsește pe site-ul www.gal-maragutai.ro şi la sediul GAL. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plãții, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plații.

Varianta detaliată a Apelului de selecţie este disponibilă pe suport tipãrit la sediul GAL și pe site-ul GAL www.gal-maragutai.ro, secţiunea Apel de selecţie.

Mai jos regăsiți documentele aferente măsurii lansate, publicate în 19.06.2018:

Documente Apel nr. 2, Mãsura M8/6B

 Apel de selecție – varianta simplificată

Apel de selecție – varianta detaliată

Close Menu