APEL DE SELECȚIE PROIECTE NR.3

Măsura 4/1A

SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA

DE STRUCTURI ASOCIATIVE

Data lansării Apelului de selecție: 31 MAI 2018

Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura M4/1A – Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

Solicitanții eligibili pentru Măsura M4/1A:

Beneficiari direcţi:

PARTENERIATE constituite în baza unui Acord de cooperare format din minim doi parteneri.

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).

Liderul  de  proiect  trebuie  sa  fie  o  entitate  care  nu  este obligatoriu sã fie înregistrat cu sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL.

Beneficiarii direcți își asumă crearea prin intermediul proiectului înființarea unei structuri asociative (de ex: Cooperativă agricolă; Grup de producători; ONG; Societate agricolă; Societate cooperativă agricolă, etc.).

Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile : Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic

Fondul disponibil pentru măsură în aceastã sesiune: 41.756 Euro (sumã publicã nerambursabilã)

Suma maximă nerambursabilă pe proiect în (euro) fără TVA: 41.756 Euro.

Intensitatea sprijinului  public nerambursabil este:

Intensitatea sprijinului va fi de 100%.

Pentru costurile de funcționare ale rețelei se vor aloca maxim 20%.

În cazul în care proiectul include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri, se aplicã suma sau rata maximã relevantã a sprijinului.

Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 31 MAI-31 IULIE 2018

Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, Județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 31 iulie 2018.

Proiectele se depun de cãtre reprezentantul legal al solicitantului sau împuternicit al acestuia prin procurã notarialã.

Modelul Cererii de finanțare este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Măsura 4/1A și în Apelul de selecție, elaborate de GAL Mara-Gutâi, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau accesibile pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt detaliate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,  Criteriile de selecţie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor,  punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj sunt menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 4/1A și sunt disponibile pe  site-ul www.gal-maragutai.ro în momentul lansării Apelului de selectie.

Punctajul minim necesar pentru acceptarea unui proiect pe Măsura 4/1A este 20 puncte.

Solicitanții vor depune dosarul Cererii de Finantare în 2 exemplare, un original și o copie, fiecare dosar va avea anexată forma electronică.

Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.  

Informaţii suplimentare puteţi solicita la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, Județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la numărul de telefon: 0262.330.114, e-mail:gal.maragutai@yahoo.com.

Modelul de Declaraţie a beneficiarului prin care se angajează sa raporteze către GAL toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar se găsește pe site-ul www.gal-maragutai.ro şi la sediul GAL. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plãții, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plații.

Varianta detaliată a Apelului de selecţie şi informaţii detaliate aferente mãsurii lansate sunt disponibile pe suport tipãrit la sediul GAL și pe site-ul GAL www.gal-maragutai.ro, secţiunea Apel de selecţie.

Mai jos regăsiți documentele aferente măsurii lansate, publicate în 22.05.2018:

Documente Apel nr. 3, Mãsura M4/1A

 Apel de selecție – varianta simplificată

Apel de selecție – varianta detaliată

Close Menu