Grupul de Acţiune Locală Mara-Gutâi

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Mara-Gutâi este constituită prin exercitarea dreptului la liberă asociere şi în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 actualizată. Este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial şi este o organizaţie neguvernamentală, autonomă, apolitică, neetnică, fără subordonare administrativă, fără scop lucrativ, cu gestiune economică şi financiară proprie.

Grupul de Acţiune Locală Mara-Gutâi are ca scop dezvoltarea durabilă a teritoriului Mara-Gutâi cu implicarea actorilor privaţi, publici, prin acţiuni care să le permită creşterea atractivităţii teritoriului şi a viabilităţii economice, dezvoltarea de parteneriate precum şi dezvoltarea abilităţilor locale.

Teritoriul parteneriatului Grupul de Acțiune Localã Mara-Gutâi din județul Maramureș este o zonă omogenă, cu identitate proprie consolidată, reprezentativă pentru zonele montane din ecoregiunea Carpați şi cuprinde 14 Unități Administrativ Teritoriale: Comunele Bîrsana, Bocicoiu Mare, Budeşti, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Remeţi, Sarasău, Săpânţa, Vadu Izei şi oraşul Cavnic.

La nivelul GAL funcţionează următoarea structură organizatorică:
1) Adunarea Generalã-organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor, competentã pentru aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale GAL; Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli şi a bilanțului contabil; Alegerea şi revocarea membrilor comitetului de selecție; Alegerea şi revocarea cenzorului, etc.
2) Consiliul Director-ales de partenerii GAL, format din membri ai parteneriatului; competenţe: executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectele asociației; încheie acte juridice în numele şi pe seama asociației; aprobã organigrama şi politica de personal ale asociației; evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru realizarea obiectivelor specifice ale strategiei, pe baza documentelor primite de la personalul administrativ; examinarea rezultatelor implementării fiecărei măsuri şi monitorizarea calităţii implementării strategiei; analizarea şi aprobarea propunerilor de ajustare/ modificare a Strategiei, etc.
3) Cenzorul– pentru activitatea de control, în competenţa acestuia intră: verificarea modului în care este administrat patrimoniul asociaţiei, precum şi evidenţele financiar contabile ale acesteia, etc.
În Statutul Asociaţiei vor fi detaliate atribuţiile Adunãrii Generale, ale Consiliului Director şi ale Cenzorului.
4) Comitetul de selecție a proiectelor-alcătuit din 7 persoane (reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat). În Regulamentul de evaluare şi selecţie a proiectelor vor fi detaliate sarcinile Comitetului de Selecţie.
5) Comisia de Contestaţii-alcãtuitã din 5 persoane, altele decât membrii Comitetului de selecţie a proiectelor. În Regulamentul de evaluare şi selecţie a proiectelor vor fi detaliate sarcinile Comisiei de Contestaţii.
6) Compartiment administrativ-Personal angajat-5 persoane: în baza unor contracte individuale de muncă: Manager; Responsabil financiar; Evaluator proiecte; Expert pentru evaluare, monitorizare şi control; Animator.

GAL  desfăşoară următoarele activităţi:

 1. a) informare–comunicare, animarea teritoriului, prin acţiuni de promovare, evenimente de informare, întâlniri, seminarii, grupuri de lucru, adunări ad-hoc, afişe, publicaţii, acces la baze de date, elaborare şi diseminare de materiale, mass-media etc.
  b) consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor; 
  c) pregãtirea şi publicarea apelurilor de selecţie proiecte, în conformitate cu SDL;  pentru selecţia proiectelor va fi conceputã o procedurã de selecție nediscriminatorie și transparentã și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă; la selecţia operaţiunilor se va asigura coerenţa cu strategia de dezvoltare locală;
  d) sprijinirea solicitanţilor de proiecte;
  e)analiza, evaluarea și selecția proiectelor, pentru asigurarea coerenței cu Strategia de dezvoltare locală, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei; proiectele depuse la GAL vor fi evaluate şi selectate, dupã care vor fi depuse la AFIR pentru verificare şi finanţare;
  f) verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate;
  g) monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei şi a proiectelor contractate;
  h) întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare;
  i) activitãţi specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.

Echipa de implementare a SDL are următoarea componenţă:

1) Manager pentru planificarea şi conducerea activităţilor proiectului, managementul timpului, managementul financiar, monitorizarea şi evaluarea proiectului şi a atingerii rezultatelor;
2)Responsabil financiar pentru coordonarea activităților necesare pentru o bunã desfășurare a serviciului financiar, monitorizare, verificare cereri de platã ale beneficiarilor;
3) Evaluator proiecte pentru verificarea proiectelor, implementarea Strategiei de Dezvoltare a GAL;
4) Expert pentru evaluare, monitorizare şi control pentru verificarea proiectelor depuse la GAL din punct de vedere al conformității,  eligibilității şi a criteriilor de selecție, monitorizare şi evaluare SDL;
5) Animator pentru comunicare, informare şi promovare, animarea teritoriului, operațiuni de secretariat şi administrative;
6) Consultanţi externi, sprijin pentru toate activităţile cuprinse în organizarea acţiunilor de instruire, animare, evaluarea proiectelor, a cererilor de platã şi monitorizarea proiectelor, atât  pentru  beneficiari, cât  şi  pentru  personalul  din compartimentul administrativ, activitãţi specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc., dacã este cazul.