artizanat costume populare mobilier rustic

Rezultate angajare

Daca nu puteti vedea documentul PDF, faceti click aici.

Rezultate proba interviu

Daca nu puteti vedea documentul PDF, faceti click aici.

Rezultate proba scrisa

Daca nu puteti vedea documentul PDF, faceti click aici.

IMPORTANT!!!

Se prelungeste perioada de depunere a dosarelor de candidatura pentru ocuparea postului de Expert evaluare, monitorizare şi control, pana in data de 20.09.2017 ora 14:00.

Anunţ angajare personal Asociația GAL Mara-Gutâi

Data publicãrii:  12.09.2017

Asociația Grupul de Acțiune Locală Mara-Gutâi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului de Expert pentru evaluare, monitorizare şi control

1. Denumirea postului: Expert pentru evaluare, monitorizare şi control,  cod COR 241263

2. Norma: întreagã, 8 ore/zi. Activitatea se va desfășura la sediul asociației, din comuna Giuleşti, nr. 111, jud. Maramureş.

3. Durata: Contract de muncă pe perioadă determinată de 24 luni

  4. Condiții generale: Pentru a ocupa un post contractual, candidatul trebuie sã îndeplinească următoarele condiţii: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs în conformitate cu fişa postului; g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

5. Pregătirea şi experienţa:
-Studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
-Capacitatea de a utiliza calculatorul Operare PC (programe, nivel): Windows Microsoft (Word, Powerpoint, Excell) MS Office, Outlook Express,  alte programe informatice în funcţie de nevoile postului şi organizație;
-Capacitate de asimilare, organizare şi disciplina în muncã, inițiativa, simțul responsabilității;
-Diplome/Certificate de specialitate în domeniile managementului proiectului, dezvoltare rurală, achiziții publice, diplome care corespund cerințelor postului.

Cunoştinţe în legătură cu domeniul muncii:
-Abordarea LEADER la nivel european si naţional; -Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; -Legislaţie specifică proiectelor de investiţii; -Regulamentele Europene pentru programarea 2014-2020;-Principiile fondurilor europene;-Legislaţie specifică construcţiilor;
-Cunoştinţe despre managementul proiectelor;-Cunoştinţe despre proiectare.

6. Responsabilităţi și sarcini:
-Întocmeşte Regulamentul de evaluare şi selecţie a proiectelor şi supravegheazã aplicarea prevederilor acestuia;
-Propune modificãri ale Regulamentului de evaluare şi selecţie a proiectelor;
-Întocmeşte Ghiduri ale solicitantului şi  Fişe de evaluare pentru mãsuri din cadrul SDL;
-Contribuie la lansarea apelurilor de selecție proiecte;
-Sprijinã solicitanții de proiecte;
-Efectueazã verificarea proiectelor depuse la GAL din punct de vedere al conformității,  eligibilităţii şi a criteriilor de selecție;
-Efectueazã vizite în teren la proiectele depuse la GAL;
-Verificã dosarele de cerere de platã ale beneficiarilor depuse la GAL din punct de vedere al conformitãţii, dacã este cazul;
-Întocmirea solicitărilor de informații suplimentare pentru proiectele depuse la GAL;
-Întocmirea şi transmiterea notificărilor cãtre solicitanţii proiectelor depuse la GAL asupra rezultatelor procesului de evaluare şi de selecție;
-Comunică cu solicitanţii;
-Depune proiectele selectate de GAL la AFIR pentru evaluare şi finanţare;
-Participă la elaborarea indicatorilor de monitorizare ai măsurilor din SDL;
-Întocmeşte dosarele de modificare a SDL;
-Concepe un sistem informatic de colectare, înregistrare, stocare şi păstrare a informaţiilor statistice referitoare la implementarea măsurilor SDL;
-Asigură analiza datelor statistice de monitorizare în vederea întocmirii rapoartelor anuale de progres şi informării membrilor Consiliului Director;
-Asigură întocmirea de rapoarte de monitorizare și analize necesare pentru urmărirea stadiului implementării şi a progresului SDL;
-Monitorizarea implementãrii SDL;
-Verificã realizarea investiţiilor şi a cheltuielilor declarate, atât sub aspect material (control fizic), cât şi sub aspect documentar (control administrativ) pentru proiectele selectate de GAL;
-Centralizeazã lunar evoluția activităților la punctele de implementare a proiectelor finanțate prin programul LEADER  pe teritoriul GAL si urmărește evoluția contractelor încheiate din punct de vedere al desfãşurãrii lucrãrilor;
-În funcţie de activitatea curentã a GAL, salariatul va îndeplini orice alte sarcini dispuse de către conducere, corespunzător competenţelor sale profesionale.

7. Calendarul concursului:

Concursul se va organiza la sediul Asociației, conform calendarului următor:

Etapa 1: Publicarea anunţului
Data publicãrii: 12.09.2017

Etapa 2: Depunerea candidaturilor:
Dosarele se depun la sediul Asociaţiei GAL Mara-Gutâi din comuna Giuleşti, nr. 111, jud. Maramureş, pânã în data de 19.09. 2017, între orele 09.00-11.00.

Pentru depunerea candidaturii, fiecare candidat va transmite următoarele documente:

 • Scrisoare de intenţie;
 • CV Europass, semnat pe fiecare pagină şi datat ;
 • Acte de studii (diplome, certificate – copii conforme cu originalul+ original pentru conformitate);
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • Recomandări;
 • Act de identitate/CI, în copie + original ;
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.            

ATENȚIE! Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare!
Evaluarea dosarelor de candidaturã: 19.09.2017
Etapa 3: Proba scrisã

Candidații care au depus dosare complete și conforme vor fi contactați în vederea susținerii probelor.

Proba scrisă pentru angajare va avea loc în data de 22 septembrie 2017, începând cu ora 10:00, la sediul GAL.

Bibliografia pentru proba scrisă:

 • Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Mara-Gutâi 2014-2020, disponibilă pe site-ul www. gal-maragutai.ro;
 • PNDR 2014 – 2020, cu accent pe Măsura 19 – LEADER;
 • Ghidul Solicitantului  pentru Submăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, disponibil pe site-ul AFIR;

Candidații vor susține o probã scrisã care va cuprinde 20 întrebări din tematica afișată. Timpul alocat acestei probe este de 60 de minute.

După susținerea probei scrise, lucrările vor fi evaluate şi notate de către membrii comisiei de recrutare. Candidații notați cu note peste 7 (şapte) vor fi declarați admiși şi vor susține proba interviului.

Afişarea rezultatelor la proba scrisã: 22 septembrie 2017

25.09.2017: Depunerea contestaţiilor la proba scrisã, între orele 08-10.
Afişarea rezultatului la contestaţiile depuse

Etapa 4: Proba Interviu

Bibliografia pentru proba interviu:
-Abordarea LEADER la nivel european şi naţional; -Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; -Legislaţie specifică proiectelor de investiţii; -Principiile fondurilor europene;
-Regulamentele Europene pentru programarea 2014-2020; -Managementul proiectelor; -Proiectare.

Proba Interviului de angajare va avea loc în data de 26 septembrie 2017, începând cu ora 10:00, la sediul GAL.
Interviul va fi realizat de cãtre comisia de recrutare.

Candidații care vor obține minim nota 7:00 la interviu vor fi declarați admiși, fiind selectat pentru ocuparea postului candidatul cu nota cea mai mare.

Afişarea rezultatelor la proba interviu: 26 septembrie 2017

26.09.2017: Depunerea contestaţiilor la proba interviu
27.09.2017: Soluţionarea contestaţiilor şi Afişarea rezultatului la contestaţiile depuse
Etapa 5: Publicarea rezultatelor
Data: 28 septembrie 2017
Rezultatele finale se vor afișa la sediul GAL şi vor fi postate pe site-ul asociației, în data de 28 septembrie 2017.
Pentru informații suplimentare sunați la 0262.330.114.
Fişa postului Expert pentru evaluare, monitorizare şi control

Concurs angajare august 2017

Anunţ angajare Animator publicat în data de 12 decembrie 2016

Asociația « Grupul de Acțiune Locală Mara-Gutâi » anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului de ANIMATOR

 • Denumirea postului: Animator, cod COR: 341204 Facilitator de dezvoltare comunitara

 

2. Durata: Contract de muncă pe perioadă determinată de maxim 3 ani

3. Pregătirea şi experienţa:
-Studii medii sau superioare; -Capacitatea de a utiliza calculatorul Operare PC (programe, nivel): Windows Microsoft (Word, Powerpoint, Excell) MS Office, Outlook Express,  alte programe informatice in funcţie de nevoile postului si organizație;
-Capacitate de asimilare, organizare şi disciplina în muncã, inițiativã, simțul responsabilității;
Cunostinţe în legătură cu domeniul muncii:
-Abordarea LEADER la nivel european şi naţional; -Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; -Principiile fondurilor europene; -Regulamentele Europene pentru programarea 2014-2020;
Aptitudini şi competenţe specifice:
-Aptitudini şi competenţe de comunicare socialã;
-Aptitudini şi competenţe în gestionarea şi coordonarea acțiunilor locale;
-Aptitudini şi competenţe în gãsirea de soluţii la nevoile şi problemele comunitãţii;

4.  Responsabilităţi și sarcini:
-Este responsabil de atingerea scopurilor Asociaţiei, în special pentru implementarea cu succes a activităţilor programului LEADER şi a celor legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL;
-Construirea şi menţinerea încrederii reciproce în comunitate;
-Asigurã interfața dintre factorii de decizie şi comunitățile locale;
-Asistã membrii comunitãţii sã identifice nevoile, sã genereze soluții în conformitate cu prevederile SDL, sã analizeze problemele pe care le au, acordând o atenție specialã categoriilor marginalizate din comunitate;
-Asigurã asistenţã în dezvoltarea şi implementarea proiectelor de cooperare;
-Este funcţie suport pentru toţi ceilalţi angajaţi ai GAL;
-Verificã dosarele de cerere de platã ale beneficiarilor depuse la GAL din punct de vedere al conformitãţii, dacã este cazul;
-Monitorizeazã permanent schimbarea socialã şi noile informații sociale relevante despre teritoriul GAL Mara-Gutâi;
-Elaborează planul de comunicare, informare şi promovare pentru implementarea SDL;
-Faciliteazã comunicarea cu partenerii din proiect;
-Promoveazã direcțiile de dezvoltare strategicã ale GAL-ului specificate în SDL;
-Formulează mesaje, pregătește şi prezintă materiale de comunicare;
-Informare şi comunicare, şprijinirea cu informații în scopul elaborării de proiecte, lansarea apelului de proiecte, monitorizare;
-Organizează şedinţe, întâlniri, conferinţe, seminarii, întâlniri, conferinţe, seminarii, grupuri de lucru;
-Este responsabil de elaborarea şi diseminarea de Afișe, publicaţii, materiale referitoare la SDL;
-Asigură activitatea de relaţii publice pentru problematica SDL;
-Diseminează informaţii clare şi cuprinzătoare cu referire la oportunităţile financiare şi promovează măsurile de finanţare din SDL;
-Asigură promovarea proiectului prin participarea la diverse manifestări;
-Întocmeşte comunicate de presă referitoare la SDL;
-Gestioneazã informaţiile afişate pe site-ul GAL;
-Înregistrează documentele emise şi primite de către organizaţie;
-Efectueazã operațiuni de secretariat şi administrative;
-Se ocupa de multiplicarea documentelor sau materialelor diverse;
-Realizează documentaţia foto a activităților proiectului în vederea raportării;
-Redactează corespondenţa simplă;
-Asigură arhivarea şi păstrarea documentelor;
-Se asigurã cã vor fi păstrate termenele fixate pentru activităţile prevăzute în planul de acţiune al proiectului;
-Face propuneri de activitãţi pentru Rapoartele de activitate iniţiale anuale;
-Planificarea şi coordonarea activității administrative, supravegherea utilizării raționale a resurselor şi a efectuării cheltuielilor de întreținere şi funcționare;
-Aprovizionarea cu rechizite, papetărie şi alte materiale necesare pentru întreținere şi reparații necesare la GAL (exemplu echipamente tehnice şi IT);
-Se ocupã de cazarea şi protocolul delegațiilor venite în organizație, dacã este cazul;
-Asigurarea instruirii pe linie de Protecția Muncii şi Prevenirea şi Stingerea Incendiilor a personalului;
-Participã la cursurile de formare şi întâlniri de lucru din cadrul RNDR şi FNGAL;
-În funcţie de activitatea curentã a GAL, salariatul va îndeplini orice alte sarcini dispuse de către conducere, corespunzător competenţelor sale profesionale.

Scrisoarea de intenţie şi CV-urile se depun la sediul Asociaţiei GAL Mara-Gutâi din comuna Vadu Izei, nr. 161/A  până în data de 20 decembrie 2016  sau se pot transmite pe adresele de e-mail: gal.maragutai@yahoo.com sau contact@gal-maragutai.ro.

Pentru informații suplimentare sunați la 0262.330.114


Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta informatiilor apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.

Copyright 2012 © Asociaţia « Grupul de Acţiune Locală Mara – Gutâi »

Free Counters