APEL DE SELECȚIE PROIECTE NR. 05

 Măsura M6/6A Înfiinţarea de activităţi non-agricole

 FONDURI EURI

Data lansării Apelului de selecție: 31 OCTOMBRIE 2022

Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura M6/6A Înfiinţarea de activităţi non-agricole

Solicitanții eligibili pentru Măsura M6/6A:

  • Microîntreprinderi şi întreprinderi mici existente din teritoriul GAL Mara-Gutâi, care îşi propun activităţi non-gricole pe care nu le‐au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul GAL Mara-Gutâi pentru prima dată, cu excepţia persoanele fizice neautorizate;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

Atenție ! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (startup) trebuie să fie înregistrate la ONRC şi săşi desfăşoare activitatea în teritoriul GAL Mara-Gutâi (atât sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în teritoriul GAL).

Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile : Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic

Fondul disponibil pentru măsură: 70.000 Euro, din FONDURI EURI

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Cuantumul sprijinului este de:

  • 50.000 euro/proiect

sau

  • 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție şi agroturism

Atenție! Perioada de implementare a proiectului (a planului de afaceri) este de maximum 30 de luni de la încheierea contractului de finanțare până la data depunerii dosarului celei de‐a doua tranșe de plată. Ultima platã se va efectua fără a depăși data 30 septembrie 2025.

Intensitatea sprijinului nerambursabil :

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 31 octombrie-29 Noiembrie 2022, cu prag de supracontractare de 200%.

Atenţie! Depunerea continuã a proiectelor în cadrul sesiunii se opreşte înainte de termenul limitã prevãzut, atunci când valoarea publicã totalã a proiectelor depuse, excluzând valoarea publicã totalã a proiectelor retrase ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii aferente măsurii, dar nu mai puțin de 7 zile lucrătoare, respectiv nu mai repede de 08 Noiembrie 2022, când oprirea depunerii de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării sesiunii.

Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, nr. 66, județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 29 Noiembrie 2022 , sub rezerva îndeplinirii pragului de supracontractare.

Atenţie la informaţia de mai sus privind închiderea sesiunii în cazul atingerii pragului de supracontractare!

Proiectele se depun de cãtre reprezentantul legal al solicitantului sau împuternicit al acestuia prin procurã notarialã.

Modelul Cererii de finanțare este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Măsura M6/6A «Înfiinţarea de activităţi non-agricole» și în Apelul de selecție, elaborate de GAL Mara-Gutâi, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau accesibile pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt detaliate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,  Criteriile de selectie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor,  punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj sunt menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii M6/6A și sunt disponibile pe  site-ul www.gal-maragutai.ro în momentul lansării Apelului de selectie.

Punctajul minim necesar pentru acceptarea unui proiect pe Măsura M6/6A este 15 puncte.

Solicitanții vor depune dosarul Cererii de Finantare în 2 exemplare, un original și o copie, fiecare dosar va avea anexată forma electronică.

Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, nr. 66, județul Maramureş, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la numărul de telefon: 0262.330.114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com.

Modelul de Declaraţie a beneficiarului prin care se angajează sa raporteze către GAL toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar se găsește pe site-ul www.gal-maragutai.ro şi la sediul GAL. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plãții, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plații.

Varianta detaliată a Apelului de selecţie este disponibilă pe suport tipãrit la sediul GAL și pe site-ul GAL www.gal-maragutai.ro, secţiunea Apel de selecţie.

Mai jos regăsiți documentele aferente măsurii lansate, publicate în 20.10.2022:

Documente Apel nr. 05, Mãsura M6/6A

Apel de selecție – Varianta simplificată

Apel de selecție – Varianta detaliată