APEL DE SELECȚIE PROIECTE NR. 05

Măsura M7/6A Dezvoltarea micilor afaceri şi a turismului

 FONDURI EURI

Data lansării Apelului de selecție: 24 FEBRUARIE 2023

Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura M7/6A  Dezvoltarea micilor afaceri şi a turismului

Solicitanții eligibili pentru Măsura M7/6A:

  • Micro-întreprinderile și întreprinderile neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din teritoriul GAL Mara-Gutâi, care fac dovada cofinanțării;
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în teritoriul GAL Mara-Gutâi în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Atenție ! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente, cât şi cele nou înfiinţate (start-ups) trebuie să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în teritoriul GAL Mara-Gutâi, punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect trebuie să fie amplasate în teritoriul GAL Mara-Gutâi.

Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile : Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic

Fondul disponibil nerambursabil alocat mãsurii : 52.838,52 Euro din FONDURI EURI

 Suma  maximã nerambursabilã care poate fi acordată pe proiect fără TVA: 52.838,52 Euro (Valoarea eligibilă maximă aferentă unui proiect ) din FONDURI EURI

Intensitatea sprijinului  public nerambursabil este de 90% din valoarea eligibilă a investiției, iar plafonul maxim al sprijinului nerambursabil este de 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro în cazul transporturilor).

Contribuţia beneficiarului: 10%

Solicitanţii trebuie să respecte prevederile DGDR – AM PNDR conform cãrora termenul maxim de finalizare a proiectelor va fi de 31.12.2025 (principiu).

Beneficiarul va avea obligaţia sã depunã ultima cerere de platã cel târziu pânã în data de 30.06.2025.

Atenție! Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, termenul maxim de contractare – 31.12.2023.

Se vor respecta termenele de implementare descrise mai sus.

Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 24 Februarie – 28 Martie 2023

Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 28 Martie 2023.

Proiectele se depun de cãtre reprezentantul legal al solicitantului sau împuternicit al acestuia prin procurã notarialã.

Modelul Cererii de finanțare este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru M7/6A Dezvoltarea micilor afaceri şi a turismului și în Apelul de selecție nr. 05, elaborate de GAL Mara-Gutâi, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau accesibile pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt detaliate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,  Criteriile de selectie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor,  punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj sunt menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii M7/6A și sunt disponibile pe  site-ul www.gal-maragutai.ro în momentul lansării Apelului de selectie.

Punctajul minim necesar pentru acceptarea unui proiect pe Măsura M7/6A este 25 puncte.

Solicitanții vor depune dosarul Cererii de Finantare în 2 exemplare, un original și o copie, fiecare dosar va avea anexată forma electronică. Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.

Informaţii suplimentare puteţi solicita la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, județul Maramureş, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la numărul de telefon: 0262330114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com.

Modelul de Declaraţie a beneficiarului prin care se angajează sa raporteze către GAL toate plãţile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar se găsește pe site-ul www.gal-maragutai.ro şi la sediul GAL. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plãții, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plații.

Varianta detaliată a Apelului de selecţie este disponibilă pe suport tipãrit la sediul GAL și pe site-ul GAL www.gal-maragutai.ro, secţiunea Apel de selecţie.

Mai jos regăsiți documentele aferente măsurii lansate, publicate în 16.02.2023:

Documente Apel nr. 05, Mãsura M7/6A

Apel de selecție – Varianta simplificată

Apel de selecție – Varianta detaliată