VARIANTA SIMPLIFICATĂ

 APEL DE SELECȚIE PROIECTE NR. 4

 Măsura M9/6B

 Renovarea,  dezvoltarea  localităților  din  teritoriul  GAL  Mara-Gutâi, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populația locală şi punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural

 Data lansării Apelului de selecție: 16 SEPTEMBRIE 2021

 Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura M9 / 6B  «Renovarea,  dezvoltarea  localităților  din  teritoriul  GAL  Mara-Gutâi, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populația locală şi punerea în valoare a patrimoniului cultural si natural»

 Solicitanții eligibili pentru Măsura M9 / 6B:

 -Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)/Comunele şi Oraşul Cavnic din teritoriul GAL Mara-Gutâi şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitarã (ADI)  conform Legii Adminstraţiei publice locale nr. 215/2001,

ONG-uri definite conform legislaţiei naţionale în vigoare,

-Așezăminte culturale-instituţii publice sau persoane juridice de drept privat, indiferent de forma de organizare şi finanţare, care desfãşoarã activitãţi în domeniul cultural, de informare şi educaţie permanentã, reprezentând servicii culturale de utilitate publicã, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului comunitar la informaţie,

-Unităţi de cult- cultele recunoscute -persoane juridice de utilitate publică,

-Parteneriate public-private,

-Persoane juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local şi care aplicã pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local şi/sau al patrimoniului natural.

Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile : Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic.

 Fondul disponibil nerambursabil alocat Mãsurii M9 / 6B pe sesiune (euro): 187.702 Euro

 Suma  maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA: 37.540 Euro

 Intensitatea sprijinului  public nerambursabil este: 100% pentru investiții negeneratoare de venit, 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică, 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

 Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 16 septembrie -15 octombrie 2021

Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 15 octombrie 2021.

 Proiectele se depun de cãtre reprezentantul legal al solicitantului sau împuternicit al acestuia prin procurã notarialã.

 Modelul Cererii de finanțare este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro.

 Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru M 9 / 6B «Renovarea,  dezvoltarea  localităților  din  teritoriul  GAL  MaraGutâi, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populația locală şi punerea în valoare a patrimoniului cultural si nattural» și în Apelul de selecție, elaborate de GAL Mara-Gutâi, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau accesibile pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

 Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt detaliate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

 Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,  Criteriile de selecţie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor,  punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj sunt menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii M9 / 6B și sunt disponibile pe  site-ul www.gal-maragutai.ro în momentul lansării Apelului de selectie.

Punctajul minim necesar pentru acceptarea unui proiect pe Măsura M9 / 6B este 10 puncte.

Solicitanții vor depune dosarul Cererii de Finanțare în 2 exemplare, un original și o copie, fiecare dosar va avea anexată forma electronică. Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.

 Informaţii suplimentare puteţi solicita la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, județul Maramureş, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la numărul de telefon: 0262.330.114,    e-mail: gal.maragutai@yahoo.com.

 Modelul de Declaraţie a beneficiarului prin care se angajează sa raporteze către GAL toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar se găsește pe site-ul www.gal-maragutai.ro şi la sediul GAL. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plãții, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plații.

 Varianta detaliată a Apelului de selecţie este disponibilă pe suport tipãrit la sediul GAL și pe site-ul GAL www.gal-maragutai.ro, secţiunea Apel de selecţie.

Mai jos regăsiți documentele aferente măsurii lansate, publicate în 07.09.2021:

 Documente Apel nr. 4, Mãsura M9/6B

Apel de selecție – Varianta simplificată

Apel de selecție – Varianta detaliată