APEL DE SELECȚIE PROIECTE NR. 01

Măsura M10/3A

Activități premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau națională pentru produsele agricole sau alimentare

Data lansării Apelului de selecție: 14 MAI 2024

Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura M10/3A Activități premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau națională pentru produsele agricole sau alimentare

Solicitanții eligibili pentru Măsura M10/3A:

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M10/3A sunt:

  • Societăţi comerciale constituite conform legislaţiei în vigoare
  • ONG-uri constituite conform legislaţiei în vigoare
  • GAL Mara-Gutâi, dacă nicio altă entitate nu își manifestă interesul.
  • Beneficiari indirecţi: – Fermieri și grupuri de fermieri din teritoriul GAL cu potențial de aderare la o schema de calitate

Menționăm faptul că solicitantul (beneficiarul direct) nu are obligativitatea de a avea sediul sau punctul/punctele de lucru în teritoriul GAL Mara-Gutâi și că domiciliul reprezentantului legal al solicitantului nu este obligatoriu să fie în teritoriul GAL. Exploatația trebuie să fie în teritoriul GAL Mara-Gutâi, sediul sau punctul de lucru ale persoanei juridice aparținătoare grupului țintă trebuie să fie în teritoriul GAL.

Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile : Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic

Fondul disponibil nerambursabil alocat Mãsurii M10/3A pe sesiune (euro): 13.068,24 Euro – Fonduri FEADR

Solicitanţii trebuie să respecte prevederile DGDR – AM PNDR conform cãrora termenul maxim de finalizare a proiectelor va fi de 31.12.2025.

Beneficiarul va avea obligaţia sã depunã ultima cerere de platã cel târziu pânã în data de 30.09.2025.

Suma  maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA: 13.068,24 Euro (sumă nerambursabilă) Fonduri FEADR. Intensitatea ajutorului este de 100%.

Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 14 MAI-14 IUNIE 2024

Proiectele se depun la Sediul administrativ/ spațiul (biroul) funcțional al GAL Mara-Gutâi din localitatea Berbeşti, în incinta Școlii Gimnaziale Berbești, str. Principalã, Nr. 496, Comuna Giuleşti, județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul: 09.00 -14.00, data limită este 14 IUNIE 2024, ora 14.00.

Modelul Cererii de finanțare este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru M10/3A Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale și în Apelul de selecție, elaborate de GAL Mara-Gutâi, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau accesibile pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt detaliate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, Criteriile de selecţie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor,  punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj sunt menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii M3/3A și sunt disponibile pe  site-ul www.gal-maragutai.ro în momentul lansării Apelului de selectie.

Punctajul minim necesar pentru acceptarea unui proiect pe Măsura M3/3A este 10 puncte.

Solicitanții vor depune dosarul Cererii de Finantare în 2 exemplare, un original și o copie, fiecare dosar va avea anexată forma electronică. Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.  

Datele de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare sunt Sediul administrativ/ spațiul (biroul) funcțional al GAL Mara-Gutâi din localitatea Berbeşti, în incinta Școlii Gimnaziale Berbești, str. Principalã, Nr. 496, Comuna Giuleşti, județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-14.00 sau la numărul de telefon: 0262.330.114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com.

Modelul de Declaraţie a beneficiarului prin care se angajează sa raporteze către GAL toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar se găsește pe site-ul www.gal-maragutai.ro şi la sediul GAL. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plãții, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plații.

Varianta detaliată a Apelului de selecţie este disponibilă pe suport tipãrit la sediul GAL și pe site-ul GAL www.gal-maragutai.ro, secţiunea Apel de selecţie.

Mai jos regăsiți documentele aferente măsurii lansate, publicate în 30.04.2024:

Documente Apel  nr. 01 Mãsura M10/3A

Apel de selecție – varianta simplificată

Apel de selecție – varianta detaliată