APEL DE SELECȚIE PROIECTE NR. 07

Măsura M5/4A

Investiții non-productive în accesibilizarea și conservarea biodiversității 

în zone Natura 2000 și a peisajelor europene

Data lansării Apelului de selecție: 05 IUNIE 2024

Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura M5/4A -Investiții non-productive în accesibilizarea și conservarea biodiversității în zone Natura 2000 și a peisajelor europene

Solicitanții eligibili pentru Măsura M5/4A:

  • Beneficiari direcţi:

    • Entități publice: autorităţi publice locale
    • ONG-uri
    • Parteneriate public-private

    Atenție ! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile : Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic

Fondul disponibil nerambursabil alocat pentru măsură: 4.585 Euro (sumã publicã nerambursabilã)-FONDURI FEADR

Solicitanţii trebuie să respecte prevederile DGDR – AM PNDR conform cãrora termenul maxim de finalizare a proiectelor va fi de 31.12.2025.

Beneficiarul va avea obligaţia sã depunã ultima cerere de platã cel târziu pânã în data de 30.09.2025.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Valoarea maximã eligibilă aferentă unui proiect  (fără TVA) va fi de 4.585 Euro (sumă nerambursabilă )

Intensitatea sprijinului nerambursabil: 100% pentru investiții negeneratoare de venit

Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 05 IUNIE 2024 – 22 IULIE 2024

Proiectele se depun la Sediul administrativ/ spațiul (biroul) funcțional al GAL Mara-Gutâi din localitatea Berbeşti, în incinta Școlii Gimnaziale Berbești, str. Principalã, Nr. 496, Comuna Giuleşti, județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul: 09.00 -14.00, data limită este 22 IULIE 2024, ora 14.00.

Proiectele se depun de cãtre reprezentantul legal al solicitantului sau împuternicit al acestuia prin procurã notarialã.

Modelul Cererii de finanțare este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Măsura 5/4A și în Apelul de selecție, elaborate de GAL Mara-Gutâi, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau accesibile pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt detaliate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,  Criteriile de selecţie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor,  punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj sunt menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii M3/3A și sunt disponibile pe  site-ul www.gal-maragutai.ro în momentul lansării Apelului de selectie.

Punctajul minim necesar pentru acceptarea unui proiect pe Măsura M5/4A este 15 puncte.

Solicitanții vor depune dosarul Cererii de Finantare în 2 exemplare, un original și o copie, fiecare dosar va avea anexată forma electronică. Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.  

Informaţii suplimentare puteţi solicita la Sediul administrativ/biroul funcțional: localitatea Berbeşti, în incinta Școlii Gimnaziale Berbești ,Sat Berbeşti, Str. Principalã, Nr. 496, Comuna Giuleşti Județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-14.00 sau la numărul de telefon: 0262 330 114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com

Modelul de Declaraţie a beneficiarului prin care se angajează sa raporteze către GAL toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar se găsește pe site-ul www.gal-maragutai.ro şi la sediul GAL. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plãții, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plații.

Varianta detaliată a Apelului de selecţie şi informaţii detaliate aferente mãsurii lansate sunt disponibile pe suport tipãrit la sediul GAL și pe site-ul GAL www.gal-maragutai.ro, secţiunea Apel de selecţie.

Mai jos regăsiți documentele aferente măsurii lansate, publicate în 27.05.2024:

Documente Apel  nr. 07 Mãsura M5/4A

Apel de selecție – varianta simplificată

Apel de selecție – varianta detaliată