APEL DE SELECȚIE PROIECTE NR. 13

Măsura M3/3A Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale

Data lansării Apelului de selecție: 07 FEBRUARIE 2024

Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura M3/3A Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale

Solicitanții eligibili pentru Măsura M3/3A:

  • Parteneriatele constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol
  • Fermieri;
  • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
  • Organizații neguvernamentale;
  • Consilii locale;
  • Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică

Parteneriatul poate avea ca membri și persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare).

Nu este obligatoriu ca liderul de proiect sã fie înregistrat cu sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL.

Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile : Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic

Fondul disponibil nerambursabil alocat Mãsurii M3/3A pe sesiune (euro): 30.000 Euro- Fonduri FEADR

Solicitanţii trebuie să respecte prevederile DGDR – AM PNDR conform cãrora termenul maxim de finalizare a proiectelor va fi de  31.12.2025.

Suma  maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA: 30.000  Euro (sumă nerambursabilă)-Fonduri FEADR

Intensitatea ajutorului este de 100%.

În cazul în care proiectul include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri, se aplicã suma sau rata maximã relevantã a sprijinului.

Costurile de funcţionare a reţelei nu pot depãşi 20% din suma totală eligibilă a proiectului.

Valoarea sprijinului solicitat trebuie să fie justificată și corelată cu complexitatea proiectului, cantitatea de produse comercializate și cu valoarea adăugată generată de acesta după implementare. Acest aspect se va detalia în planul de marketing.

Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 07 FEBRUARIE-11 MARTIE 2024

Proiectele se depun la Sediul administrativ/ spațiul (biroul) funcțional al GAL Mara-Gutâi din localitatea Berbeşti, în incinta Școlii Gimnaziale Berbești, str. Principalã, Nr. 496, Comuna Giuleşti, județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul: 09.00 -14.00, data limită este 11 MARTIE 2024, ora 14.00.

Modelul Cererii de finanțare este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru M3/3A Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale și în Apelul de selecție, elaborate de GAL Mara-Gutâi, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau accesibile pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt detaliate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,  Criteriile de selecţie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor,  punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj sunt menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii M3/3A și sunt disponibile pe  site-ul www.gal-maragutai.ro în momentul lansării Apelului de selectie.

Punctajul minim necesar pentru acceptarea unui proiect pe Măsura M3/3A este 10 puncte.

Solicitanții vor depune dosarul Cererii de Finantare în 2 exemplare, un original și o copie, fiecare dosar va avea anexată forma electronică. Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.  

Datele de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare sunt: Sediul administrativ/ spațiul (biroul) funcțional al GAL Mara-Gutâi din localitatea Berbeşti, în incinta Școlii Gimnaziale Berbești, str. Principalã, Nr. 496, Comuna Giuleşti, județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-14.00 sau la numărul de telefon: 0262.330.114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com.

Modelul de Declaraţie a beneficiarului prin care se angajează sa raporteze către GAL toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar se găsește pe site-ul www.gal-maragutai.ro şi la sediul GAL. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plãții, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plații.

Varianta detaliată a Apelului de selecţie este disponibilă pe suport tipãrit la sediul GAL și pe site-ul GAL www.gal-maragutai.ro, secţiunea Apel de selecţie.

Mai jos regăsiți documentele aferente măsurii lansate, publicate în 29.01.2024:

Documente Apel  nr. 13 Mãsura M3/3A

Apel de selecție – varianta simplificată

Apel de selecție – varianta detaliată