APEL DE SELECȚIE PROIECTE NR. 05

Măsura M1/2A

Dezvoltarea exploataţiilor agricole din teritoriul GAL Mara-Gutâi

Data lansării Apelului de selecție: 28 Aprilie 2023

Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura M1/2A Dezvoltarea exploataţiilor agricole din teritoriul GAL Mara-Gutâi

Solicitanții eligibili pentru Măsura M1/2A:

Beneficiari direcţi :

 • Fermieri care operează agricol/pomicol cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • Forme asociative;
 • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;
 • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri;
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare).

Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile : Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic

Fondul disponibil pentru măsură: 60.366 Euro (sumã publicã nerambursabilã)

Solicitanţii trebuie să respecte prevederile DGDR – AM PNDR conform cãrora termenul maxim de finalizare a proiectelor va fi de 31.12.2025.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de maxim 60.366 Euro (sumă nerambursabilă )

Intensitatea sprijinului nerambursabil:

Rata sprijinului public nerambursabil (conform Fişei Măsurii) va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), cu 20 puncte procentuale suplimentare, cu condiția ca rata sprijinului combinat să nu depășească 90% în cazul:

 • Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);
 • Proiectelor integrate care implică acordarea de sprijin în cadrul mai multor măsuri;
 • Investițiilor colective sunt realizate de forme asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători sau parteneriate constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul parteneriatului european pentru inovare (PEI);
 • Investiții legate de operațiuni prevăzute la art. 28 si art. 29 din R (UE) nr. 1305/2013
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

Depunerea proiectelor se poate face în  perioada:  28 aprilie-31 mai 2023

Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, Str. Unirii, nr. 66, județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 31 mai 2023, ora 14.00.

Proiectele se depun de cãtre reprezentantul legal al solicitantului sau împuternicit al acestuia prin procurã notarialã.

Modelul Cererii de finanțare este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Măsura M1/2A și în Apelul de selecție nr. 05, elaborate de GAL Mara-Gutâi, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau accesibile pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt detaliate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,  Criteriile de selecţie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor,  punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj sunt menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii M1/2A și sunt disponibile pe  site-ul www.gal-maragutai.ro în momentul lansării Apelului de selectie.

Punctajul minim necesar pentru acceptarea unui proiect pe Măsura M 1/2A este 10 puncte.

Solicitanții vor depune dosarul Cererii de Finantare în 2 exemplare, un original și o copie, fiecare dosar va avea anexată forma electronică. Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.

Informaţii suplimentare puteţi solicita la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, Județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la numărul de telefon: 0262.330.114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com.

Modelul de Declaraţie a beneficiarului prin care se angajează sa raporteze către GAL toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar se găsește pe site-ul www.gal-maragutai.ro şi la sediul GAL. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plãții, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plații.

Varianta detaliată a Apelului de selecţie şi informaţii detaliate aferente mãsurii lansate sunt disponibile pe suport tipãrit la sediul GAL și pe site-ul GAL www.gal-maragutai.ro, secţiunea Apel de selecţie.

Mai jos regăsiți documentele aferente măsurii lansate, publicate în 12.04.2023:

Documente Apel nr. 05, Mãsura M1/2A

 Apel de selecție – varianta simplificată

Apel de selecție – varianta detaliată